fbpx

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

______________________________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
_______________________________
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор Безбах Н.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:
  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПЕРША»
 1. Організаційно-правова форма:
  Акціонерне товариство
 1. Місцезнаходження:
  03150, м.Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30
 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:
  31681672
 1. Міжміський код та телефон, факс:
  (044) 201-54-05, (044) 521-74-00
 1. Адреса електронної пошти:
  office@persha.ua
 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку (URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.04.2020 50 000 706 678 7,0753
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів Товариства 29.04.2020 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме, договорів страхування з граничною сукупною сумою страхових платежів, що не повинна перевищувати сукупної суми страхових платежів у розмірі 50 000 000,00 грн. за значними правочинами (договорами страхування), за якими страхова сума перевищує 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів — 50 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 706 678 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 7,0753%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 599 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 598 060 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 598 060 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 шт.

31681672_29.04.2020.doc
31681672_29.04.2020.doc.p7s
Report.xml.p7s
Report.xml

Також ви можете стежити за нашими новинами в офіційному телеграм каналі Страхової Компанії "Перша"
Не знаєте яку страховку вибрати?
Стицько Людмила
Стицько Людмила
Експерт зі страхування
м. Херсон