fbpx

Інформація для клієнтів відповідно до ст. 12 та 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Відповідно до статті 12 та 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ «СК «Перша» повідомляє про наступне:

1) Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання

Види діяльності ПрАТ «СК «Перша»:

65.12. Інші види страхування, крім страхування життя

65.20. Перестрахування

66.22. Діяльність страхових агентів і брокерів

ПрАТ «СК «Перша» (надалі — Компанія) пропонує клієнтам надання страхових послуг з  обов’язкових та добровільних видів страхування, на які Компанія має відповідні Ліцензії.

Страхові послуги надаються Компанією на підставі укладеного із клієнтом договору страхування, в якому містяться всі істотні умови договору відповідно до ст. 16 Закону України “Про страхування”. До укладення з клієнтом договору страхування ПрАТ «СК «Перша» обов’язково надає клієнту інформацію про фінансову послугу, що пропонується надати, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта.

Надання фінансових послуг по добровільним видам страхування здійснюється у відповідності до затверджених Правил страхування. Надання фінансових послуг по обов’язковим видам страхування здійснюється у відповідності до законодавства.

При наданні фінансових послуг Компанія здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу з виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

2) Вартість, ціна/тариф, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансових послуг

Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному між ПрАТ «СК «Перша» та страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

3) Найменування особи, яка надає посередницькі послуги

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги.

4) Фінансова послуга – загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат

Вартість послуги у сфері страхування обчислюються страховиком актуарно (математично). Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для конкретного виду добровільного страхування) та залежно від погоджених сторонами умов страхування, що мають значення для визначення вартості послуги (наприклад розміру страхової суми, франшизи, строку страхування) та зазначається в конкретному договорі страхування.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

ПрАТ «СК «Перша» не надає додаткові фінансові послуги.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

5) Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

Клієнт (споживач) має право відмовитися від договору страхування в будь-який момент до укладання такого договору.

Клієнт (страхувальник) має право на відмову від договору страхування шляхом дострокового припинення дії договору страхування в порядку, передбаченому договором страхування.

6) Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено умовами договору.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.

У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика, страхувальнику повертаються сплачені ним страхові платежі у повному обсязі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

7) Мінімальний строк дії договору

Мінімальний строк дії договору страхування зазначається в затверджених Правилах страхування (для добровільних видів страхування) або у відповідних нормативно-правових актах (для обов’язкових видів страхування) та зазначається  у договорі страхування.

8) Порядок внесення змін та доповнень до договору

Внесення змін до договору можливе лише за взаємною згодою страховика та страхувальника. Будь-які зміни та доповнення до договору страхування оформлюються додатковими угодами до договору страхування, які після підписання стають його невід’ємною частиною, якщо інший порядок внесення змін та доповнень не передбачено договором страхування.

8) Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансових послуг

В своїй діяльності ПрАТ «СК «Перша» дотримується чинних нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена на офіційному сайті Компанії. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом Компанії.

Будь-які спори щодо відносин, які походять з договору страхування чи виникають у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню у досудовому порядку шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди — у порядку, встановленому чинним законодавством України.

За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у розмірі, передбаченому договором страхування. При цьому не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

У разі, якщо споживач (страхувальник) вважає, що його права порушено, він може звернутися до ПрАТ «СК «Перша» з заявою поновити його порушені права.

У разі, якщо споживач (страхувальник) після відповіді ПрАТ «СК «Перша» усе ще вважатиме, що його права порушено, повідомляємо, що Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг. Спеціальний підрозділ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Детальніше про це за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

9) Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

ПрАТ «СК «Перша» надає послуги зі страхування з дотриманням норм законодавства про захист прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, які розміщені на офіційному сайті Компанії.

Cкарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою:

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30

Тел: +38 (044) 350 35 01

Електронна адреса: office@persha.ua

Споживачі фінансових послуг мають можливість звернутись до Страховика для позасудового розгляду скарг. Розгляд скарг відбувається в порядку встановленому Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист прав споживачів».

Розгляд скарг і звернень громадян здійснюється в Компанії у відповідності до «Порядку розгляду звернень»

10) Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

ПрАТ «СК «Перша» у відповідності до норм Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо наявності гарантійного фонду Страховика.

Також за рахунок гарантійних внесків страховиків – членів Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – Бюро) формується фонд страхових гарантій, який створюється для забезпечення платоспроможності Бюро під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими Бюро уклало угоду про взаємне визнання договорів цього виду страхування та взаємне врегулювання претензій стосовно відшкодування шкоди.

За несвоєчасну виплату страхового відшкодування ПрАТ «СК «Перша» несе майнову відповідальність шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) в розмірі, що передбачений договором страхування.

11) Інформація про відсутність проваджень та заходів впливу

За весь час діяльності Компанії щодо неї не порушувалося провадження у справі про банкрутство.

За весь час діяльності Компанії щодо неї не застосовувалася процедура санації.

За весь час діяльності Компанії щодо неї не приймалося рішення про відкриття ліквідаційної процедури.

Чинні заходи впливу щодо Компанії відсутні.

12) Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України

Адреса для листування: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Телефон: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55 (пн–чт 9:00 – 18:00, пт 9:00–16:45)

Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua

13) Фінансова та консолідована фінансова звітність розміщена у розділі «Про Першу» / «Розкриття інформації»

14) Звіт про корпоративне управління розміщений у розділі «Про Першу» / «Керівництво та корпоративне управління»

15) Звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність) розміщені у розділі «Про Першу» / «Розкриття інформації»

16) Річна інформація емітентів цінних паперів розміщена у розділі «Про Першу» / «Керівництво та корпоративне управління»

17) Відомості про відокремлені підрозділи

 


 

Повідомлення про порушення

Якщо вам стало відомо про порушення, шахрайство, не етичну поведінку співробітника Компанії або факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо повідомити про такі факти в один із способів:

  • зателефонувати за номером: 0 (800) 301 001
  • направити лист на поштову адресу: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури,30
  • направити лист на електронну пошту: privily@persha.ua
  • направити анонімне повідомлення, заповнивши форму нижче
Форма повідомлення про порушення
Не знаєте яку страховку вибрати?
Інна Бостан
Інна Бостан
Експерт зі страхування
м. Чернівці