fbpx

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» (ідентифікаційний код 31681672, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, надалі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2021р. о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії – Іваненка Миколи Володимировича.
 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Безбах Наталію Володимирівну, секретарем Зборів – Іваненка Миколу Володимировича.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: Частину отриманого прибутку у розмірі 7 000 000,00 грн. направити на виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, решту отриманого прибутку – залишити нерозподіленим.
 6. Звіт Ради директорів за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів. Проект рішення: Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2020 рік.
 7. Звіт Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік.
 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів страхування з граничною сукупною вартістю страхових платежів за такими договорами у розмірі: 14 000 000,00 грн. за договорами добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); 2 600 000,00 грн. за договорами добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 30 000 000,00 грн. за договорами добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
 9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради. Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови Наглядової Ради Тараненка Олега Івановича; членів Наглядової Ради Костюченка Леоніда Михайловича та Кучинського Юрія Федоровича.
 10. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Проект рішення:
 • Обрати наступний склад Наглядової Ради Товариства: Голова Наглядової Ради – Тараненко Олег Іванович, члени Наглядової Ради – Гужевська Тетяна Костянтинівна та Шкріба Михайло Васильович;
 • затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради;
 • встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради, що міститься в умовах цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради;
 • уповноважити Т. в. о. Генерального директора Товариства Хитрик Ларису Василівну від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради про здійснення їх повноважень.
 1. Затвердження положення про Раду директорів Товариства. Проект рішення: Затвердити положення про Раду директорів Товариства (додається).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 29 квітня 2021 року з 13:30 до 13:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі, у робочі дні з 9-00 год. до 17-00 год., а в день проведення загальних  зборів — за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т. в. о. Генерального директора Хитрик Лариса Василівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до начальника юридичного управління Товариства Іваненка Миколи Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 25 березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 600 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 599 500 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.persha.ua

Довідки за телефоном: (044) 201 54 05.

Наглядова рада

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника Період
Звітний

2020р.

Попередній

2019р.

Усього активів 656762 706678
Основні засоби (за залишковою вартістю) 78221 55539
Запаси 1227 1480
Сумарна дебіторська заборгованість 52719 49330
Гроші та їх еквіваленти 318945 296459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10850 17511
Власний капітал 136575 125118
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 60000 60000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2528 10221
Поточні зобов’язання і забезпечення 50354 40327
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5313 14279
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

Також ви можете стежити за нашими новинами в офіційному телеграм каналі Страхової Компанії "Перша"
Не знаєте яку страховку вибрати?
Людмила Коломієць
Людмила Коломієць
Експерт зі страхування
м. Київ