Mobirise Web Builder

16-04-2019
Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

16.04.2019                                  

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 431                                         

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

                

 

Безбах Н.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"

  1. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

            03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

            31681672

  1. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 201-54-05, (044) 521-74-00

  1. Адреса електронної пошти

            office@persha.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://persha.ua

                                      

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2019

припинено повноваження

Ревізор

Гужевська Тетяна Костянтинiвна

 

5

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Товариства 15.04.2019 р. прийнято рішення припинити повноваження Ревізора Товариства Гужевської Тетяни Костянтинiвни. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 р. (Протокол від 15.04.2019 р.). Розмір частки посадової особи у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 5%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймала посаду Ревізора з 28.04.2014 р.

 

15.04.2019

обрано

Ревізор

Колосова Інна Іванівна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Товариства 15.04.2019 р. прийнято рішення призначити Ревізором Товариства Колосову Інну Іванівну з 15.04.2019 р. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 р. (Протокол від 15.04.2019 р.). Строк, на який обрано: до переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник начальника координаційно-моніторингового управління - начальник відділу моніторингу забезпечення доходів і зборів та експрес-діагностики, бухгалтер, помічник аудитора, аудитор.

 

 

Loading...