Mobirise Web Builder

15-03-2019
ПАТ «Страхова компанія «Перша» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» (ідентифікаційний код

31681672, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, надалі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори), які відбудуться 15 квітня 2019р. о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії – Іваненка Миколи Володимировича.
  2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Безбах Наталію Володимирівну, секретарем Зборів – Іваненка Миколу Володимировича.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
  5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: Отриманий прибуток направити на виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.
  6. Звіт Ради директорів за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів. Проект рішення: Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2018 рік.
  7. Звіт Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 рік.
  8. Припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора. Затвердження положення про Ревізора Товариства. Проект рішення: У зв’язку зі спливом строку повноважень припинити повноваження Ревізора Товариства Гужевської Тетяни Костянтинівни. Обрати Ревізором Товариства Колосову Інну Іванівну. Затвердити положення про Ревізора Товариства.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 09 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 15 квітня 2019 року з 13:30 до 13:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах

Товариства; представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі, у робочі дні з 9-00 год. до 17-00 год., а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Безбах Наталія Володимирівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до начальника юридичного управління Товариства Іваненка Миколи Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 11 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 600 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 599 500 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.persha.ua

Довідки за телефоном: (044) 201 54 05.

Наглядова рада

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2018р.

Попередній 2017р.

Усього активів

656762

468161

Основні засоби (за залишковою вартістю)

54355

50353

Запаси

1296

1038

Сумарна дебіторська заборгованість

43340

38123

Гроші та їх еквіваленти

250542

205931

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15199

7539

Власний капітал

114857

114092

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

60000

60000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

10247

9314

Поточні зобов’язання і забезпечення

33585

29555

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

5313

2080

Середньорічна кількість акцій (шт.)

600000

600000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

Loading...