Mobirise Web Builder

31-08-2020
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

31.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 979

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Безбах Н.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"

  1. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

            03150, м.Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            31681672

  1. Міжміський код та телефон, факс:

            (044) 201-54-05, (044) 521-74-00

  1. Адреса електронної пошти:

            office@persha.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.08.2020

звільнено

Внутрішній аудитор

Ягодзинська Тетяна Володимирівна

 

0

Зміст інформації:

28.08.2020 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення звільнити 31.08.2020 р. внутрішнього аудитора Ягодзинську Тетяну Володимирівну. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 28.08.2020 р. (Протокол Наглядової ради №83/2020 від 28.08.2020 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді внутрішнього аудитора з 25.01.2019 р.

28.08.2020

призначено

Внутрішній аудитор

Лясковська Світлана Дмитрівна

 

0

Зміст інформації:

28.08.2020 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення призначити з 01.09.2020 р. внутрішнім аудитором Лясковську Світлану Дмитрівну. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 28.08.2020 р. (Протокол Наглядової ради №83/2020 від 28.08.2020 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який призначено: безстроково. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор департаменту обліку та звітності, начальник відділу обліку та звітності, начальник обліково-аналітичного управління.

31681672_28.08.2020.doc

31681672_28.08.2020.doc.p7s

Report.xml

Report.xml.p7s

Loading...