Mobirise Web Builder

12-02-2020
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 _____________________________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 _____________________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор  

  

 ___________________

 

Безбах Н.В.                           

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"

  1. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

            03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

            31681672

  1. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 201-54-05, (044) 521-74-00

  1. Адреса електронної пошти

            office@persha.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

  __________________________________________

  __________________________

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства 12.02.2020 р. прийнято рішення про припинення Полтавського відділення Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша".

Причини прийняття рішення: у зв'язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Полтавське відділення Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша", 36000, Полтавська обл., м. Полтава, Подільський р-н, проспект Миру, будинок 30, корпус А.

Функції, які виконувало Полтавське відділення: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

 

 

31681672_12.02.2020.doc

31681672_12.02.2020.doc.p7s

Loading...