Mobirise Web Builder

31-01-2020
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 _____________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

  _____________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

                  

 

Безбах Н.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"

  1. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

            03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

            31681672

  1. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 201-54-05, (044) 521-74-00

  1. Адреса електронної пошти

            office@persha.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 _________________________

 ___________________

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

30.01.2020

Вiатранс СА (ШВЕЙЦАРIЯ)

СН-660.0.454.987-7

22

0

Зміст інформації:

Дата отримання інформації - 30.01.2020 р. Інформація отримана від Центрального депозитарію цінних паперів.

Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, - Вiатранс СА (ШВЕЙЦАРIЯ).

Ідентифікаційний код юридичної особи - СН-660.0.454.987-7.

Дія (набуття або відчуження) - відчуження, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - прямо.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 22,0000%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 22,0000%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 0%.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - таких осіб немає.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відсутня.

 

2

30.01.2020

Безбах Наталiя Володимирiвна

 

22,4722

33,4722

Зміст інформації:

Дата отримання інформації - 30.01.2020 р. Інформація отримана від Центрального депозитарію цінних паперів.

Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи - власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, - Безбах Наталiя Володимирiвна.

Дія (набуття або відчуження) - набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - прямо.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 22,4722%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 33,4722%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 22,4722%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 33,4722%.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - таких осіб немає.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відсутня.

 

3

30.01.2020

Костюченко Леонiд Михайлович

 

22,4722

33,4722

Зміст інформації:

Дата отримання інформації - 30.01.2020 р. Інформація отримана від Центрального депозитарію цінних паперів.

Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи - власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, - Костюченко Леонiд Михайлович.

Дія (набуття або відчуження) - набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - прямо.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 22,4722%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 33,4722%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 22,4722%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 33,4722%.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - таких осіб немає.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відсутня.

 

 

31681672_30.01.2020.doc

31681672_30.01.2020.doc.p7s

Loading...