Mobirise Web Builder

17-12-2019
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

                                              

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

                                               

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

                

 

Безбах Н.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"

  1. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

            03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

            31681672

  1. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 201-54-05, (044) 521-74-00

  1. Адреса електронної пошти

            office@persha.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 _______________

___________________

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

16.12.2019

655 000

656 762

99,73

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Товариства 16.12.2019 р. прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: укладення договору добровільного страхування майна зі страхувальником.

Предмет правочину: договір добровільного страхування майна.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 655 000 000, 00 (шістсот п'ятдесят п'ять мільйонів) грн 00 коп.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 656 762 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 99,73 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 599 500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 597 560 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 465 560 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

 

 

 

31681672_16.12.2019.doc

31681672_16.12.2019.doc.p7s

Loading...